Disclaimer

Aan de inhoud van Belastingblad.nl is de uiterste zorg besteed.
Belastingblad.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, relevantie e.d. van de informatie die op deze internetpagina’s worden vermeld. Dit geldt tevens voor pagina’s waarnaar wordt verwezen.
Belastingblad.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, relevantie e.d. van de informatie die op de vermeld wordt op de pagina’s waarnaar wordt verwezen.
Als u actie gaat ondernemen op basis van informatie die op deze internetpagina’s wordt aangeboden, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met uw belastingadviseur. Hij/zij is de aangewezen persoon om u te adviseren over uw voorgenomen actie(s).